Reklamačný poriadok

Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u Predávajúceho.

2. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je Kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať Predávajúcemu aj vyplnený a podpísaný reklamačný protokol. Pre uznanie reklamácie je nutné doložiť aj kópiu faktúry. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

3. Reklamovaný tovar musí byť kompletný s originálnym príslušenstvom.

4. Reklamácia bude vyriešená počas zákonnej lehoty v rozsahu 30 dní od obdržania žiadosti o reklamáciu.

5. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

6. Kupujúci hradí poštovné náklady na zaslanie tovaru na reklamáciu.

7. Kupujúci môže podať reklamáciu písomne odoslaním reklamačného protokolu na adresu SharkTech s.r.o.,Hviezdoslavova 38,953 01 Zlaté Moravce, alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu info@tamina.eu.

9. Výnimku vrátenia tovaru podľa § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z tvoria tovary vyrobené osobitne podľa požiadavky zákazníka. Tieto tovary nie je možné vrátiť!

V Zlatých Moravciach dňa 3.11.2016

Newsletter